Menu
košík
0
cz
CZK
kategorie

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobních údajů, kterými se řídí Nadační fond KOMETA, IČ: 037 04 386, se sídlem Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno, při zpracování osobních údajů získaných při realizaci koupě zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na webových stránkách shop.nadacnifondkometa.cz

 

Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je prodávající, tj.

 

Název:                     Nadační fond KOMETA

se sídlem:                 Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno

IČ:                               037 04 386

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 518

(dále jen „správce“)

  1. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa:           Střední 595/26, Ponava, 602 00 Brno

E- mail:           i.drobiszova@nfkometa.cz

Tel.:                +420 603 581 897

  1.  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce zpracovává osobní údaje kupujícího, které mu kupující sám poskytl nebo které správce získal na základě plnění objednávky/kupní smlouvy.

 3. Správce zpracovává identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění kupní smlouvy pouze v nezbytném rozsahu k dosažení níže uvedených účelů. V souhrnu půjde zejména o následující kategorie osobních údajů:

  • jméno, příjmení

  • adresa

  • emailová adresa

  • telefonní číslo

  • číslo bankovního účtu

  • uskutečněné nákupy

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • souhlas kupujícího se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

  1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

  1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  2. Správce používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookie. Podrobnosti o cookies jsou uvedeny cookies liště na webovém rozhraní. Používáním webu souhlasí kupující s použitím zmíněné technologie.

 

Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje:

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené mezi správcem a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (tj. po dobu plnění smlouvy, běhu záruční doby a 10 let po ukončení záruční doby. Osobní údaje, které je nutno dle příslušných zákonů uchovávat i poté, budou zpracovávány po dobu určenou příslušnými právními předpisy.)

 • Po dobu, než bude odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

 • Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uživatelským účtem budou zpracovávány 10 let po posledním přihlášení, pokud kupující svůj účet nezruší dříve. 

  1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

  1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze v případě zálohy dat za účelem lepší ochrany dat a osobních údajů před ztrátou či zničením.

 

Práva kupujících

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má kupující

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním

  1. Práva může kupující uplatnit u správce. Kontakty jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

  2. Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že je seznámen se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

 2. S těmito zásadami souhlasí kupující zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje kupující, že se seznámil se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Pokud bude změna vyžadovat souhlas kupujícího, bude nová verze předložena k vyjádření, zda souhlasí či nikoli. Nebude-li souhlas dán, nebudou osobní údaje udělené pro souhlas nadále zpracovány a budou vymazány.

 3. Správce je oprávněn tyto zásady změnit. Novou verzi zásad ochrany osobních údajů zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň zašle kupujícímu novou verzi těchto zásad na jeho e-mailovou adresu, kterou kupující správci poskytl.

 

Tyto zásady nabývají účinnosti ke dni 7.12. 2020,

 

 

X